6500K

5700K

5000K

4000K

3000K

2700K

2200K

Đỏ

Xanh lá

Xanh lam

Hổ phách

Vàng

FULL
COLOR

LLF0111A FULL COLOR

Khi dùng 1/2 góc chùm 5.0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 10°
Khi dùng 1/2 góc chùm 20°
Khi dùng 1/2 góc chùm 30°

LLF0111A 1660 lm *

Khi dùng 1/2 góc chùm 1,5°
Khi dùng 1/2 góc chùm 2,5°
Khi dùng 1/2 góc chùm 3,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 4,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 5,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 6,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 7,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 8,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 9,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 10°
Khi dùng 1/2 góc chùm 20°
Khi dùng 1/2 góc chùm 30°

LLF0112A 736 lm *

Khi dùng 1/2 góc chùm 1,5°
Khi dùng 1/2 góc chùm 2,5°
Khi dùng 1/2 góc chùm 3,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 4,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 5,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 6,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 7,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 8,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 9,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 10°
Khi dùng 1/2 góc chùm 20°
Khi dùng 1/2 góc chùm 30°

LLF0113A 184 lm *

Khi dùng 1/2 góc chùm 1,5°
Khi dùng 1/2 góc chùm 2,5°
Khi dùng 1/2 góc chùm 3,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 4,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 5,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 6,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 7,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 8,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 9,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 10°
Khi dùng 1/2 góc chùm 20°
Khi dùng 1/2 góc chùm 30°

LLM0545A 1440 lm *

Khi dùng 1/2 góc chùm 2,5°
Khi dùng 1/2 góc chùm 3,5°
Khi dùng 1/2 góc chùm 5,0°

LLM0854A 117 lm *

Khi dùng 1/2 góc chùm 2,3°
Khi dùng 1/2 góc chùm 2,5°
Khi dùng 1/2 góc chùm 2,6°

LLF0111A GOLD
LLF0112A GOLD
LLF0113A GOLD

Khi dùng 1/2 góc chùm 2,5°
Khi dùng 1/2 góc chùm 3,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 4,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 5,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 6,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 7,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 8,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 9,0°
Khi dùng 1/2 góc chùm 10°
Khi dùng 1/2 góc chùm 20°
Khi dùng 1/2 góc chùm 30°

LLM0545A GOLD

Khi dùng 1/2 góc chùm 4°x3°

LLF0059A GOLD

LLM1389A

Khi dùng 1/2 góc chùm 2,5°
70° theo hướng dọc
Khi dùng 1/2 góc chùm 2,5°
74° theo hướng dọc
Khi dùng 1/2 góc chùm 2,8°
79° theo hướng dọc

*4000K・Khi dùng 1/2 góc chùm 2,5°